Erediensten

Vanuit de missie van onze gemeente willen wij wekelijks op zondag in de kerk God eer bewijzen. De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 10.00 uur en 18.30 uur. Tijdens erediensten is één van de ouderlingen in het bijzonder verantwoordelijk voor het verloop van de diensten. Dit is de ouderling van dienst.

Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en wordt af en toe ook nog gebruik gemaakt van de overgangsbundel van 1968, waarin de gezangen staan uit de bundel van 1938 en de psalmen uit het Liedboek.

De morgendiensten worden gemiddeld door ongeveer 350 personen bezocht, de avonddiensten door gemiddeld 60 personen.

De laatste zondagavonddienst van de maand, behalve in juli en december, is gereserveerd voor jeugddiensten. Deze diensten worden door de jeugddienstcommissie voorbereid.

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor kinderen t/m 3 jaar en kinderdienst of kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. 

Een aantal keren per jaar is er gelegenheid om na te praten na de morgendienst onder het genot van een kopje koffie of thee. De onderlinge verbondenheid en het omzien naar elkaar staan hier naast de erediensten centraal. Een voorbeeld hiervan is de nieuwjaarsbijeenkomst. Na afloop van de ochtenddienst van de eerste zondag in het nieuwe jaar is er gelegenheid elkaar een goed en gezegend nieuwjaar te wensen. De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal onder het genot van een kop koffie.

Doopbediening

De doopdiensten zijn een telkens terugkerende feestelijke beleving van Gods verbond met ons, waarvan de Heilige Doop het teken is. De bediening van de Heilige Doop vindt plaats in een morgendienst waarin zo mogelijk de eigen predikant voor gaat. Voorafgaand aan de doop wordt een aantal doopkringavonden afgesproken met de doopouders. Dit wordt vooraf in het kerkblad en via afkondiging tijdens de erediensten bekend gemaakt. Tijdens de doopkringavonden –veelal bij de doopouders thuis- ontvangen de ouders dooponderricht en wordt er gesproken over geloofsopvoeding. Aan de doopouders wordt gevraagd het trouwboekje mee te nemen. De doopouders die behoren bij een andere (wijk)gemeente, dienen vooraf contact op te nemen met de kerkenraad van deze gemeente voor een doopconsent (toestemmingsverklaring van de kerkenraad). Doopouders ontvangen na afloop van de doopdienst een doopkaart.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt 4 x per jaar gevierd, waaraan per viering door circa 200 lidmaten wordt deelgenomen. Voor lidmaten die langdurig verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen bestaat de mogelijkheid dat na afloop van de dienst, bij hen thuis het Heilig Avondmaal wordt bediend. 

Diensten met een bijzonder karakter

Het betreft diensten rondom gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld christelijke feestdagen, opening en afsluiting van het winterwerk. Op Palmzondag wordt jaarlijks gelegenheid geboden Openbare Belijdenis van het geloof af te leggen. Op biddag en dankdag wordt ‘s ochtends in samenwerking met de christelijke basisschool ‘De Burcht’ en de Gereformeerde kerk een dienst gehouden. Ook worden incidenteel bijzondere diensten georganiseerd in samenwerking met het dovenpastoraat, Philadelphia (verstandelijk gehandicapten) en kerk & school. In het rooster worden ook enkele speciale gezinsdiensten opgenomen. Een speciale commissie bijzondere diensten is betrokken bij de voorbereiding van deze diensten.

In diensten waarin koren, bands en andere artiesten muzikale begeleiding verzorgen, gelden een aantal spelregels:
het muzikale gezelschap mag tijdens de dienst maximaal driemaal twee liederen of tweemaal drie liederen ten gehore mag brengen;
het muzikale gezelschap mag tijdens de dienst niet van de gedrukte liturgie afwijken;
direct na de verkondiging krijgt de gemeente de gelegenheid om te zingen en niet het muzikale gezelschap.
de kerkenraad neemt plaats in de kerk, wanneer het muzikale gezelschap voorafgaand aan de dienst begint met het zingen van liederen.

Commissies nemen vooraf contact op met de ouderling van dienst, wanneer zij een bijzondere dienst organiseren om zodoende te voorkomen dat ze worden verrast door veranderingen in de liturgie. 

Beamers

De beamers in de kerk kunnen worden gebruikt bij diensten waarvoor normaliter een papieren liturgie wordt gebruikt. Daarnaast kunnen de beamers worden gebruikt bij het zingen van liederen voorafgaand aan de eerste eredienst van de maand. Bij de diensten waarvoor de beamers worden gebruikt zal ook –in een beperkte oplage- een papieren liturgie beschikbaar blijven voor gemeenteleden die hieraan behoefte hebben. Daarnaast worden de liturgieën op de website van onze gemeente gezet. 

Philadelphia

Philadelphia is een Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, familie en vrienden. In de verschillende kerken in de regio wordt door Philadelphia maandelijks een dienst georganiseerd in overleg met de voorganger van de gemeente. Zo ook in onze gemeente. 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (laatste zondag in november) vindt tijdens de morgendienst de herdenking plaats van de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden. 

De bloemengroet

Namens de gemeente wordt iedere zondag de bloemengroet gebracht aan een gemeentelid. De bloemen uit de kerk worden dan bezorgd bij een ziek of ouder gemeentelid. De bestemming van de bloemengroet wordt bekend gemaakt bij aanvang van iedere eredienst in de kerk. De ouderling van dienst verzorgt het brengen van de bloemengroet.

Op de eerste zondag van elke maand wordt er een extra boeket voor een ouder gemeentelid beschikbaar gesteld. De diaconie verzorgt de bezorging van het maandboeket. 

Vaste gebruiken

Vaste gebruiken, zoals het toezingen van onze predikant na zijn verjaardag en het zingen van het volkslied op de zondag volgend op de verjaardag van ons staatshoofd, zijn vastgelegd in het preekrooster en het rooster voor de ouderling van dienst. 

Scroll naar boven