Voorbereidingscommissie op het beroepingswerk

Opdracht aan de commissie

De kerkenraad heeft op 29 juni 2020 besloten de Voorbereidingscommissie Beroepingswerk in te stellen. 

De commissie heeft de volgende opdracht:

  1.  Een advies aan de kerkenraad uit te brengen over:
    • een visie op gemeente-zijn, vertaald in een beleidsplan.
    • een profiel voor de te beroepen predikant
    • in de ontwikkeling van die visie mee te nemen de recente ontwikkelingen mbt live-streaming van kerkdiensten en het eventueel aanstellen van een kerkelijk werker. Het ontwerp van een profiel van kerkelijk werker dat nu bij de kerkenraad ligt, daarin mee te nemen en ook daarover een advies uit te brengen.
    • alles te doen wat nodig is om de nog in te stellen beroepingscommissie in staat te stellen met het beroepingswerk te beginnen. Dit houdt in dat ook advies wordt uitgebracht over beleidskeuzes die mogelijk in dat proces gemaakt moeten worden.

De kerkenraad heeft de voorbereidingscommissie  verzocht om bij het advies aan de kerkenraad zoveel mogelijk te kijken naar het draagvlak in de gemeente en de gemeente daarbij te betrekken en aan dit proces aandacht te besteden op een manier dat de gemeente in brede zin zich betrokken voelt en ook daadwerkelijk mee participeert. Zo nodig mogen daarvoor creatieve mogelijkheden worden aangewend om het proces een zodanige meerwaarde te laten genereren dat dit de betrokkenheid en saamhorigheid binnen de gemeente bevordert.

Kennismakingsavond met ds. R. Eisinga op 5 juni

Tijdens de gemeenteavond van 21 mei jl. heeft de gemeente zich unaniem positief uitgesproken voor het beroepen van ds. R. Eisinga. Het was een goede avond waarin veel onderwerpen de revue zijn gepasseerd. De sfeer was open en gemoedelijk en er werd goed naar elkaar geluisterd. Het enthousiasme van de leden van de beroepingscommissie was

Lees verder »

Gemeente-avond met positief advies over beroep ds. E.J. de Groot

Beste gemeenteleden, We kijken terug op een mooie gemeentebijeenkomst gisteravond. De opkomst was zeer hoog en de sfeer was goed. Ruim 96% van de aanwezige leden heeft zich positief uitgesproken over het voornemen om ds. E.J. de Groot uit Katwijk te beroepen. We hebben dezelfde avond terugkoppeling gegeven aan ds. De Groot. Hij was blij

Lees verder »

Informatieavond beroepingswerk

Maandag 4 juli aanstaande om 20.00 uur is er een informatieavond over het beroepingswerk, in de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraagd het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat

Lees verder »

Beroepingswerk (bericht uit Kerkewerk)

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraag het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat we de komende jaren veel onderhoud moeten doen aan het kerkgebouw, de kosten hiervan zijn dusdanig hoog, dat dit grote invloed heeft op de financiële meerjarenraming,

Lees verder »

Advies van de beroepingscommissie

Afgelopen zondag hebben wij na de ochtenddienst een gemeentebijeenkomst gehouden om het voornemen te bespreken om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. Bij de start werd eerst kort het profiel van de nieuwe predikant toegelicht dat vorig jaar in overleg met de gemeente was vastgesteld. Aan de hand van dit profiel is de

Lees verder »

Beroepingswerk

Vanuit de kerkenraad kunnen wij u berichten dat de beroepingscommissie is gevormd: vanuit de kerkenraad nemen hieraan deel: Marijke Bor, Maartje de Mooij, Marnix Boers en Maarten van der Meij, vanuit de gemeente: Jaap Ottenkamp, Aad Gravekamp, Marrianne van der Plas en Andrea van der Plas. De commissie komt 23 september voor het eerst bij

Lees verder »

Visie op gemeente-zijn

Visie gemeente-zijn De voorbereidingscommissie heeft op basis van de uitkomsten van de online enquête een aanzet geschreven voor een visie op ons gemeente-zijn. Deze visie beschrijft hoe we met elkaar gemeente willen zijn, welke uitdagingen we zien voor onze gemeente en hoe we met elkaar als gemeente hiermee aan de slag kunnen gaan. Deze visie

Lees verder »
Scroll naar boven