Modaliteit

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit van onze gemeente is confessioneel. De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk. Dat wil zeggen dat wij ons in liturgie en leer en leven gebonden achten aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.

In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

In 2004 heeft de kerkenraad een mission-statement opgesteld. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat de roeping van de gemeente is. Deze roeping van de gemeente is ook ingelijst te lezen in de hal van de kerk.

Hoe is de kerk georganiseerd?

De kerkenraad

Het is de kerkenraad die geroepen is om leiding te geven aan de gemeente. De voltallige kerkenraad in Valkenburg telt 25 leden en bestaat uit de predikant, de ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen, 10 (wijk)ouderlingen, 6 ouderlingen-kerkrentmeester en 5 diakenen. Kerkenraadsvergaderingen worden ongeveer 11 x per jaar gehouden. De kerkenraad heeft de zorg voor het diaconaat opgedragen aan het college van diakenen, het beheer en de behartiging van de stoffelijke belangen aan het college van kerkrentmeesters en de pastorale zorg aan het consistorie (de vergadering van predikant en ouderlingen). De verschillende geledingen uit de kerkenraad: diaconie, kerkrentmeesters en consistorie komen regelmatig bij elkaar. 

Het moderamen

Door de kerkenraad wordt een preses (voorzitter) een assessor (tweede voorzitter) en een scriba (secretaris) gekozen. Zij vormen samen eventueel aangevuld met een vertegenwoordiger van diaconie en kerkrentmeester het moderamen (dagelijks bestuur).
Het moderamen bereidt de agenda van de kerkenraadsvergaderingen voor en heeft een beleidsvoorbereidende taak.

Verkiezing van ambtsdragers

Voor de verkiezing van de ambtsdragers hebben de stemgerechtigde leden (lidmaten) van de gemeente via de zesjaarlijkse stemming – het laatst in 2011 – er voor gekozen namen in te dienen bij de kerkenraad en daaruit vervolgens zelf te kiezen. Andere mogelijkheid is de benoeming van ambtsdragers over te laten aan de kerkenraad. Voor deelname aan verkiezingen, veelal na een morgendienst, wordt in het algemeen door circa 140 lidmaten gehoor gegeven. Reguliere verkiezingen worden voorafgaand aan de even kalenderjaren gehouden. De nieuwe ambtsperiode van vier jaar begint in principe in een even jaar.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn.

De kerkenraad heeft voor de gemeente een regeling vastgesteld waarin een groot aantal belangrijke zaken zijn geregeld voor een goede organisatie van het reilen en zeilen van de gemeente. Deze regeling is hier te downloaden als Word-bestand.

Ring, classis en generale synode

De Hervormde gemeente van Valkenburg behoort bij de ring Katwijk. Daartoe behoren de gemeenten Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg.
De gemeenten in de provincie Zuid-Holland vormen samen een Classis. 
Een van de meest verantwoordelijke taken van de Classis is om te zorgen voor een vertegenwoordiger in de Generale Synode, die een afspiegeling dient te zijn van de gemeenten in het land.

Samenwerking met andere kerken

Een aantal activiteiten wordt gezamenlijk ondernomen met de Gereformeerde Kerk van Valkenburg. Op het gebied van jeugdwerk vinden diverse gezamenlijke activiteiten plaats (zie overzicht activiteiten jeugdwerk). Tweewekelijks verschijnt het gezamenlijke blad “Kerkewerk”. Jaarlijks zijn er één of meer ontmoetingen tussen de moderamina van de kerken.

Verwijzingen:

Scroll naar boven